Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn
  Menu
  Úvodní stránka
  Ezoterika (10)
  Církevní potřeby (13)
    Kříže malé (3)
    Kříže střední (7)
    Kříže velké (2)
    Kříže náhrobní (1)
  Svícny (18)
    Jednoramenné (3)
    Dvojramenné (3)
    Trojramenné (5)
    Víceramenné (2)
    Bodce na svíčky (5)
  Dům / byt (70)
    Škrabadla na boty (7)
    Praktické pro interiér (5)
    Pro osobní potřebu (5)
    Domovní čísla (10)
    Na zahradu (3)
    Kovářské hřebíky 8m (13)
    Kovářské hřebíky 5m (7)
    Kované skoby (3)
    Krbové nářadí (13)
    Zvonky / zvonečky (4)
  Nářadí (42)
    Stěhovací háky - sady (10)
    Stěhovací hák 16mm (8)
    St. háky - sady 14mm (8)
    Stěhovací hák 14mm (8)
    Páčidla (pajzry) (4)
    Háky pro stolaře (4)
  Včelařské potřeby (6)
  Ostatní výrobky (16)
    Perořízky (3)
    Podkovičky pro štěstí (1)
    Kované plastiky (11)
    Vývěsní štíty (1)
  Dárkové poukazy (1)
  Tipy na dárky (5)
  Stromové zobrazení menu
  Vzorník barev
     Přehled barev pro výběr
     Pharmol
     Schmiedeeisen Lack
     Fertene GG a GF
     Hostagrund
     Alkyton
     Patinovací barvy
     Dvousložkové barvy
  Žárové zinkování
  Obchodní údaje
  Kontakt
  Obchodní podmínky
     Smlouva o dílo
     Možnosti platby
     Dodací podmínky
     Cena dopravy
     Reklamační řád
     Vrácení zboží a peněz
     Ochrana údajů
     Informace GDPR
     Jak si objednat
  Kovářská značka - signatura
  Firemní stránky
  Nové výrobky
  Statistiky

Obchodní podmínky

Vzor Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

Číslo: (variabilní symbol)
bude automaticky doplněno při odeslání objednávky

podle §2586 NOZ, v platném znění

Smluvní strany:

Pro konečného spotřebitele

Jméno a příjmení: ...............................................................................
Fakturační adresa: .............................................................................
Stát: ...............................................................................................
Telefon: ..................................., E-mail: ...........................................

Pro firmy

Firma: .............................................................................................
Zastoupená: ....................................................................................
Fakturační adresa: ............................................................................
Stát: .............................................................................................
IČ: .......................................       DIČ: ...........................................
Telefon: ..................................., E-mail: ...........................................
Doručovací adresa (pokud je odlišná od fakturační)
Jméno a příjmení: ..............................................................................
Adresa: ...........................................................................................
Stát: ..............................................................................................

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a


Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn
Bronislav Kozák
Na Vyhlídce 286/5, 779 00, Olomouc - Neředín
IČ: 602 84 927   DIČ: CZ6512280995
Bankovní spojení: 3215313024/ 2700
Telefon: 608 867 794, E-mail: kozak@umelecke-kovarstvi.eu

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Jedná se o následující výrobky uměleckého kovářství (Umělecko-řemeslné zpracování kovů) (dále jen "dílo"):

Název
 
Cena/ks
Ks
Název výrobku
Katalogové objednací číslo: 00000000000
Barva: požadovaná povrchová úprava
 
xxxx Kč
1
Poštovné a balné: Balík Do ruky | Balík Na poštu | EMS  
xxx Kč
 
Objednatel se tímto zavazuje, že hotové dílo převezme a uhradí za něj zhotoviteli sjednanou cenu, včetně DPH.

2. Termíny plnění

Pro objednávky do 3000 Kč

Zhotovitel práci na díle započne dne 17.11.2018 Ukončení díla je dohodnuto do:

nebo

Zhotovitel práci na díle započne po připsání celé částky na účet zhotovitele. Ukončení díla je dohodnuto do:

Pro objednávky nad 3000 Kč

Zhotovitel práci na díle započne po připsání zálohy na účet zhotovitele. Ukončení díla je dohodnuto do:

nebo

Zhotovitel práci na díle započne po připsání celé částky na účet zhotovitele. Ukončení díla je dohodnuto do:

Název výrobku
Katalogové objednací číslo: 00000000
Barva: Požadovaná povrchová úprava
 
xx dní
V případě objednávky zhotovení výrobků s odlišným termínem plnění, žádá objednatel zakázku poslat:
Pouze kompletní (až po zhotovení všech objednaných výrobků)
Po částech, dle uvedeného termínu plnění. Ke každé expededici budou připočteny náklady na dopravu, dle ceníku.

(* Pozn.: Ukončením díla se rozumí expedice výrobků od zhotovitele)

3. Platební podmínky a cena

Pro objednávky do 3000 Kč

Způsob platby: dobírkou
Způsob platby: předfaktura (Vystavená na celou cenu díla)
Způsob platby: hotově

Pro objednávky nad 3000 Kč

Způsob platby: zálohová faktura a doplatek dobírkou nebo hotově
Způsob platby: předfaktura (Vystavená na celou cenu díla)
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, činí celkem xxxx Kč, včetně DPH. V této ceně je zahrnuto zhotovení díla, balné a náklady na dopravu (poštovné). Je sjednáno, že platba bude provedena:

Pro objednávky do 3000 Kč

dobírkou - převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700
předfakturou - převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700
hotově při převzetí díla

Pro objednávky nad 3000 Kč

předfakturou - převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700
zálohová faktura - převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700, doplatek: xxxxx Kč
Cena za provedení díla bude uhrazena ve 2. splátkách a to následujícím způsobem:
1. splátka (záloha) ve výši xxxx Kč bude uhrazena nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy, převodem na účet zhotovitele na základě vystavené Zálohové faktury zhotovitele.
2. splátka (doplatek) ve výši xxxx Kč uhradí objednavatel dobírkou nebo hotově při převzetí díla.

4. Způsob převzetí díla

Pro objednávky odesílané poštou

Dílo bude zhotovitelem odesléno prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu uvedenou objednavatelem.

Pro objednávky s osobním odběrem

Objednavatel si dílo převezme osobně v sídle zhotovitele, na základě předchozí telefonické domluvy.

5. Záruční doba

Záruční doba na dílo zhotovitele je poskytována v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

6. Smluvní sankce

6.1. Prodlení objednatele se zaplacením ceny díla
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

6.2. Nepřevzetí díla objednavatelem

Pro objednávky odesílané poštou

Pokud odběratel nevyzvedne dílo, které mu bylo odesláno prostřednictvím České pošty, s.p., tj. je vráceno zpět zhotoviteli. Je odběratel povinnen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 50 Kč/den, ode dne vrácení, až do opětovného odeslání díla objednateli. Skladné bude vyúčtováno v den opětovného odeslání díla objednateli.
6.2.1. Opětovné zaslání díla objednavateli

Odběratel bude zhotovitelem vyzván e-mailem k sdělení termínu opětovného odeslání díla.

Na základě tohoto pokynu odběratele bude dílo znovu odesláno objednavateli. Ke konečné ceně díla dle této smlouvy bude objednavateli připočteno nové poštovné dle aktuálního ceníku zhotovitele.

Pro objednávky s osobním odběrem

Pokud odběratel nevyzvedne dílo v předem sjednaném termínu, a neučinili tak ani do 7 dnů po tomto termínu, bude mu účtováno skladné ve výši 50 Kč/den, až do vyzvednutí díla. Skladné bude vyúčtováno v den převzetí díla.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Objednatel odsouhlasením této smlouvy vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem.

Veškeré údaje v této smlouvě jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu zhotovitele (za účelem úspěšného splnění této smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely zhotovitele. Osobní údaje objednavatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje objednatele předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zhotovených výrobků.

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Balík Do ruky | Balík Na poštu | EMS

SMS avízo. Objednatel vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel poskytl osobní údaje objednatele v rozsahu - číslo mobilního telefonu, České poště, a.s. pro účely SMS avíza, v souvislosti s balíkovou službou "Balík Do ruky" nebo "Balík Na poštu".
E-mail avízo. Objednatel vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel poskytl osobní údaje objednatele v rozsahu - e-mail, České poště, a.s. pro účely e-mail avíza, v souvislosti s balíkovou službou "Balík Do ruky" nebo "Balík Na poštu".
Objednatel nesouhlasí s poskytnutím zde uvedeného jeho telefonního čísla ani e-mailu České poště, a.s. v souvislosti s balíkovou službou "Balík Do ruky".

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků
8.2. Zúčastněné strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně, nikoliv pod nátlakem. Tato smlouva o dílo je zhotovena elektronicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží e-mailem po jednom vyhotovení.
8.3. Objednatel i zhotovitel díla může od smlouvy o dílo odstoupit
a) Do 24 hodin od odeslání této smlouvy.
Tzn. nejpozději do 18.11.2018 16:47:42.
Odstoupení lze provést pouze elektronickou formou: E-mailem, který smluvní strany použily k uzavření této smlouvy. Odstoupením nevznikají obou smluvním stranám žádné finanční či jiné nároky.
b) Až do zhotovení díla. V tomto případě však je povinen zaplatit zhotoviteli částku za práci již vykonanou anebo mu nahradit účelně vynaložené náklady. Objednatel může od smlouvy odstoupit, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
8.4. Pokud by bylo některé ustanovení této Smlouvy o dílo neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
8.5. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Objednatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
V Olomouci, dne 17.11.2018 16:47:42
IP adresa objednavatele: 54.234.228.185
Jméno a příjmení
Bronislav Kozák
………………………………
objednatel
…………………………………
zhotovitel

Poznámka objednavatele:
Prostor pro další požadavky objednavatele
Den uzavření smlouvy elekronickou formou: 17.11.2018 16:47:42
Smlouva vytvořena (sepsaná) na: http://eshop.umelecke-kovarstvi.eu/
Zhotovitel u výrobků přesahující cenu 3000 Kč s DPH, vyžaduje zálohovou platbu v minimální výši 50% z celkové ceny díla. Úhrada je provedena na účet, na základě vystavené "Zálohové faktury" nebo "Předfaktury", digitálně podepsané a odeslané na e-mail objednavatele. Termín plnění začíná běžet, až dnem připsání platby na účet zhotovitele.

Smlouvu jsem řádně přečetl/a a SOUHLASÍM bez výhrad s jejím obsahem.


Platnost textu Smlouvy o dílo od 01.01.2016

  Košík
Položek v košíku: 0
Přejít k objednávce
0
  Vyhledat
  V nabídce je nyní
176 kovářských výrobků
  Jsme také na
Navštívit nás na Facebooku - www.facebook.com/kovarstvi
  Anketa
  Rychlý kontakt
Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn
Bronislav Kozák
Na Vyhlídce 286/5
779 00  Olomouc - Neředín
IČ: 602 84 927
E-mail:   kozak@umelecke-kovarstvi.eu
Tel.: 608 867 794
Skype: bronekkozak

Člen Spolku Kováři
Olomouckého Kraje

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

  Reklama
Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....).
Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu
Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody
CZIN.eu
Evropský katalog
optimalizace PageRank.cz

©2010 -2017 Bronislav Kozák