Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn
  Menu
  Úvodní stránka
  Ezoterika (10)
  Církevní potřeby (12)
    Kříže malé (3)
    Kříže střední (7)
    Kříže velké (1)
    Kříže náhrobní (1)
  Svícny (18)
    Jednoramenné (3)
    Dvojramenné (3)
    Trojramenné (5)
    Víceramenné (2)
    Bodce na svíčky (5)
  Dům / byt (70)
    Škrabadla na boty (7)
    Praktické pro interiér (5)
    Pro osobní potřebu (5)
    Domovní čísla (10)
    Na zahradu (3)
    Kovářské hřebíky 8m (13)
    Kovářské hřebíky 5m (7)
    Kované skoby (3)
    Krbové nářadí (13)
    Zvonky / zvonečky (4)
  Nářadí (42)
    Stěhovací háky - sady (10)
    Stěhovací hák 16mm (8)
    St. háky - sady 14mm (8)
    Stěhovací hák 14mm (8)
    Páčidla (pajzry) (4)
    Háky pro stolaře (4)
  Včelařské potřeby (6)
  Ostatní výrobky (15)
    Perořízky (3)
    Podkovičky pro štěstí (1)
    Kované plastiky (10)
    Vývěsní štíty (1)
  Tipy na dárky (5)
  Stromové zobrazení menu
  Vzorník barev
     Přehled barev pro výběr
     Pharmol
     Schmiedeeisen Lack
     Fertene GG a GF
     Hostagrund
     Alkyton
     Komaprim 3v1 Profi
     Patinovací barvy
     Dvousložkové barvy
  Žárové zinkování
  Obchodní údaje
  Kontakt
  Obchodní podmínky
     Smlouva o dílo
     Možnosti platby
     Dodací podmínky
     Cena dopravy
     Reklamační řád
     Vrácení zboží a peněz
     Ochrana údajů
     Informace GDPR
     Jak si objednat
  Kovářská značka - signatura
  Firemní stránky

Přejít k objednávce

Obchodní podmínky

Vzor Smlouvy o dílo


Smlouva o dílo

Číslo: (variabilní symbol)
bude automaticky doplněno při odeslání objednávky

podle §2586 NOZ, v platném znění

Smluvní strany:

Pro konečného spotřebitele

Jméno a příjmení: ...............................................................................
Fakturační adresa: .............................................................................
Stát: ...............................................................................................
Telefon: ..................................., E-mail: ...........................................

Pro firmy

Firma: .............................................................................................
Zastoupená: ....................................................................................
Fakturační adresa: ............................................................................
Stát: .............................................................................................
IČ: .......................................       DIČ: ...........................................
Telefon: ..................................., E-mail: ...........................................
Doručovací adresa (pokud je odlišná od fakturační)
Firma: .............................................................................................
Jméno a příjmení: ..............................................................................
Adresa: ...........................................................................................
Stát: ..............................................................................................

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a


Umělecké kovářství Bronislav Kozák & syn
Bronislav Kozák
Na Vyhlídce 286/5, 779 00, Olomouc - Neředín
IČ: 602 84 927   DIČ: CZ6512280995
Bankovní spojení: 3215313024/ 2700
Telefon: 608 867 794, E-mail: kozak@umelecke-kovarstvi.eu

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Jedná se o následující výrobky uměleckého kovářství (Umělecko-řemeslné zpracování kovů) (dále jen "dílo"):

Název
 
Cena/ks
Ks
Název výrobku
Katalogové objednací číslo: 00000000000
Barva: požadovaná povrchová úprava
 
xxxx Kč
1
Poštovné a balné: zvolený způsob dopravy  
xxx Kč
 
Objednatel se tímto zavazuje, že hotové dílo převezme a uhradí za něj zhotoviteli sjednanou cenu, včetně DPH.

2. Termíny plnění

Pro objednávky do 3000 Kč

Zhotovitel práci na díle započne dne 23.05.2024 Ukončení díla je dohodnuto do:

nebo

Zhotovitel práci na díle započne po připsání celé částky na účet zhotovitele. Ukončení díla je dohodnuto do:

Pro objednávky nad 3000 Kč

Zhotovitel práci na díle započne po připsání zálohy na účet zhotovitele. Ukončení díla je dohodnuto do:

nebo

Zhotovitel práci na díle započne po připsání celé částky na účet zhotovitele. Ukončení díla je dohodnuto do:

Název výrobku
Katalogové objednací číslo: 00000000
Barva: Požadovaná povrchová úprava
 
xx dní
V případě objednávky zhotovení výrobků s odlišným termínem plnění, žádá objednatel zakázku poslat:
Pouze kompletní (až po zhotovení všech objednaných výrobků)
Po částech, dle uvedeného termínu plnění. Ke každé expededici budou připočteny náklady na dopravu, dle ceníku.

(* Pozn.: Ukončením díla se rozumí expedice výrobků od zhotovitele)

3. Platební podmínky a cena

Pro objednávky do 3000 Kč

Způsob platby: dobírkou
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, činí celkem xxxx Kč, včetně DPH. V této ceně je zahrnuto zhotovení díla, balné a náklady na dopravu (poštovné). Je sjednáno, že platba bude provedena:
dobírkou nebo Mezinárodní dobírkou

nebo

Způsob platby: Převodem - předfaktura (Vystavená na celou cenu díla)
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, činí celkem xxxx Kč, včetně DPH. V této ceně je zahrnuto zhotovení díla, balné a náklady na dopravu (poštovné). Je sjednáno, že platba bude provedena:
převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700 (předfaktura)

Pro objednávky nad 3000 Kč

Způsob platby: Převodem - zálohová faktura i konečná faktura (doplatek)
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, činí celkem xxxx Kč, včetně DPH. V této ceně je zahrnuto zhotovení díla, balné a náklady na dopravu (poštovné). Je sjednáno, že platba bude provedena:
převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700
Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou platbách a to následujícím způsobem:
1. platba (záloha) ve výši xxx Kč bude uhrazena nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy, převodem na účet zhotovitele na základě elektronicky vystavené Zálohové faktury zhotovitele.
2. platba (doplatek) ve výši xxx Kč uhradí objednavatel před převzetím nebo odesláním díla převodem na účet zhotovitele na základě elektronicky vystavené konečné faktury.

nebo

Způsob platby: Převodem - zálohová faktura, doplatek dobírkou
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, činí celkem xxxx Kč, včetně DPH. V této ceně je zahrnuto zhotovení díla, balné a náklady na dopravu (poštovné). Je sjednáno, že platba bude provedena:
Záloha - převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700, doplatek - dobírka
Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou platbách a to následujícím způsobem:
1. platba (záloha) ve výši xxx Kč bude uhrazena nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy, převodem na účet zhotovitele na základě elektronicky vystavené Zálohové faktury zhotovitele.
2. platba (doplatek) ve výši xxx Kč uhradí objednavatel dobírkou

nebo

Způsob platby: Převodem - předfaktura (Vystavená na celou cenu díla)
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, činí celkem xxxx Kč, včetně DPH. V této ceně je zahrnuto zhotovení díla, balné a náklady na dopravu (poštovné). Je sjednáno, že platba bude provedena:
převodem na účet zhotovitele 3215313024/ 2700 (předfaktura)

4. Způsob převzetí díla

Pro objednávky odesílané poštou

Dílo bude zhotovitelem odesléno prostřednictvím zvolené kurýrní služby na doručovací adresu uvedenou objednavatelem.

nebo

Dílo bude zhotovitelem po zaplacení sjednané částky uvedené v bodu 3. odesláno prostřednictvím zvolené kurýrní služby na doručovací adresu uvedenou objednavatelem

Pro objednávky s osobním odběrem

Po připsání doplatku na účet zhotovitele si objednavatel dílo převezme osobně v sídle zhotovitele, na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

5. Záruční doba

Záruční doba na dílo zhotovitele je poskytována v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

6. Smluvní sankce

6.1. Prodlení objednatele se zaplacením ceny díla
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

6.2. Nepřevzetí díla objednavatelem

Pro objednávky odesílané poštou

Pokud odběratel nevyzvedne dílo, které mu bylo odesláno prostřednictvím zvolené kurýrní služby, tj. je vráceno zpět zhotoviteli. Je odběratel povinnen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 50 Kč/den, ode dne vrácení, až do opětovného odeslání díla objednateli. Skladné bude vyúčtováno v den opětovného odeslání díla objednateli.
6.2.1. Opětovné zaslání díla objednavateli

Odběratel bude zhotovitelem vyzván e-mailem k sdělení termínu opětovného odeslání díla.

Na základě tohoto pokynu odběratele bude dílo znovu odesláno objednavateli. Ke konečné ceně díla dle této smlouvy bude objednavateli připočteno nové poštovné dle aktuálního ceníku zhotovitele.

Pro objednávky s osobním odběrem

Pokud odběratel nevyzvedne dílo v předem sjednaném termínu, a neučinili tak ani do 7 dnů po tomto termínu, bude mu účtováno skladné ve výši 50 Kč/den, až do vyzvednutí díla. Skladné bude vyúčtováno v den převzetí díla.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zhotovitel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR")

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Veškeré údaje v této smlouvě jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu zhotovitele (za účelem úspěšného splnění této smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely zhotovitele. Osobní údaje objednavatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje objednatele předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zhotovených výrobků.

Objednatel odsouhlasením této smlouvy vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů - GDPR jsou dostupné na https://eshop.umelecke-kovarstvi.eu/gdpr.php

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro balíkovou přepravu

Objednatel vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel poskytl osobní údaje objednatele v rozsahu - číslo mobilního telefonu, e-mail, firmě PPL CZ, s.r.o. pro účely avíza, v souvislosti s balíkovou službou "PPL .......".
SMS avízo. Objednatel vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel poskytl osobní údaje objednatele v rozsahu - číslo mobilního telefonu, České poště, s.p. pro účely SMS avíza, v souvislosti s balíkovou službou "Balík Do ruky" nebo "Balík Na poštu".
E-mail avízo. Objednatel vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel poskytl osobní údaje objednatele v rozsahu - e-mail, České poště, s.p. pro účely e-mail avíza, v souvislosti s balíkovou službou "Balík Do ruky" nebo "Balík Na poštu".
Objednatel nesouhlasí s poskytnutím zde uvedeného jeho telefonního čísla ani e-mailu České poště, s.p. v souvislosti s balíkovou službou "Balík Do ruky".

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků
8.2. Zúčastněné strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně, nikoliv pod nátlakem. Tato smlouva o dílo je zhotovena elektronicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží e-mailem po jednom vyhotovení.
8.3. Objednatel i zhotovitel díla může od smlouvy o dílo odstoupit
a) Do 24 hodin od odeslání této smlouvy.
Tzn. nejpozději do 24.05.2024 18:24:31.
Odstoupení lze provést pouze elektronickou formou: E-mailem, který smluvní strany použily k uzavření této smlouvy. Odstoupením nevznikají obou smluvním stranám žádné finanční či jiné nároky.
b) Až do zhotovení díla. V tomto případě však je povinen zaplatit zhotoviteli částku za práci již vykonanou anebo mu nahradit účelně vynaložené náklady. Objednatel může od smlouvy odstoupit, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
8.4. Pokud by bylo některé ustanovení této Smlouvy o dílo neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
8.5. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou má objednavatel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi zhotovitelem a objednavatelem - spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
V Olomouci, dne 23.05.2024 18:24:31
IP adresa objednavatele: 34.239.158.223
Jméno a příjmení
Bronislav Kozák
………………………………
objednatel
…………………………………
zhotovitel

Poznámka objednavatele:
Prostor pro další požadavky objednavatele
Den uzavření smlouvy elekronickou formou: 23.05.2024 18:24:31
Smlouva vytvořena (sepsaná) na: https://eshop.umelecke-kovarstvi.eu/

Smlouvu jsem řádně přečetl/a a SOUHLASÍM bez výhrad s jejím obsahem.


Zhotovitel u výrobků přesahující cenu 3000 Kč s DPH, vyžaduje zálohovou platbu v minimální výši 50% z celkové ceny díla. Úhrada je provedena na účet, na základě vystavené "Zálohové faktury" nebo "Předfaktury", digitálně podepsané a odeslané na e-mail objednavatele. Termín plnění začíná běžet, až dnem připsání platby na účet zhotovitele.

Platnost textu Smlouvy o dílo od 19.11.2023

Člen Spolku

Kováři Olomouckého Kraje

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

Nové výrobky
Anketa Navštívit nás na Facebooku - www.facebook.com/kovarstvi
Provozovatel zakázkového internetového obchodu: Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín, Tel.: 608 867 794
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....).    Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu    Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody    CZIN.eu    Evropský katalog optimalizace PageRank.cz

kovář s fretkou | kovářská fretka | kovářství fretka

© 2010-2022 Bronislav Kozák