Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn
  Menu
  Úvodní stránka
  Ezoterika (10)
  Církevní potřeby (13)
    Kříže malé (3)
    Kříže střední (7)
    Kříže velké (2)
    Kříže náhrobní (1)
  Svícny (18)
    Jednoramenné (3)
    Dvojramenné (3)
    Trojramenné (5)
    Víceramenné (2)
    Bodce na svíčky (5)
  Dům / byt (70)
    Škrabadla na boty (7)
    Praktické pro interiér (5)
    Pro osobní potřebu (5)
    Domovní čísla (10)
    Na zahradu (3)
    Kovářské hřebíky 8m (13)
    Kovářské hřebíky 5m (7)
    Kované skoby (3)
    Krbové nářadí (13)
    Zvonky / zvonečky (4)
  Nářadí (42)
    Stěhovací háky - sady (10)
    Stěhovací hák 16mm (8)
    St. háky - sady 14mm (8)
    Stěhovací hák 14mm (8)
    Páčidla (pajzry) (4)
    Háky pro stolaře (4)
  Včelařské potřeby (6)
  Ostatní výrobky (16)
    Perořízky (3)
    Podkovičky pro štěstí (1)
    Kované plastiky (11)
    Vývěsní štíty (1)
  Dárkové poukazy (1)
  Tipy na dárky (5)
  Stromové zobrazení menu
  Vzorník barev
     Přehled barev pro výběr
     Pharmol
     Schmiedeeisen Lack
     Fertene GG a GF
     Hostagrund
     Alkyton
     Patinovací barvy
     Dvousložkové barvy
  Žárové zinkování
  Obchodní údaje
  Kontakt
  Obchodní podmínky
     Smlouva o dílo
     Možnosti platby
     Dodací podmínky
     Cena dopravy
     Reklamační řád
     Vrácení zboží a peněz
     Ochrana údajů
     Informace GDPR
     Jak si objednat
  Kovářská značka - signatura
  Firemní stránky
  Nové výrobky
  Statistiky

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

I. Právní rámec zpracování

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje firma Bronislav Kozák zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem

 • archivace je prováděna v listinné podobě pro účely případné kontroly státní správy

Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

II. Správce osobních údajů

Správcem získaných osobních údajů je firma Bronislav Kozák, IČ: 602 84 927, se sídlem Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín, zapsaná u ŽÚ Magistrátu města Olomouce, č. j.: SMOL/034916/2015/OZIVN/RGR/Sle; sp. značka: S-SMOL/034912/2015/OZIVN, e-mail: kozak@umelecke-kovarstvi.eu, telefon: +420 608 867 794, (dále též „správce“).

III. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (při objednávce zakázky /Smlouva o dílo/ provedené z webového rozhraní Zakázkového internetového obchodu https://eshop.umelecke-kovarstvi.eu/) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje firma zpracovává v rámci své podnikatelské činnosti. Vždy jsou zpracovány výhradně osobní údaje získané od Vás, zákazníků, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

 2. Zpracovávány jsou tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

  Fyzické osoby (konečný spotřebitel)

  • jméno a příjmení

  • fakturační adresu, případně i dodací adresu (pokud je odlišná od fakturační)

  • adresa elektronické pošty (e-mail)

  • telefonní číslo

  • IP adresa

  Podnikatelské subjekty

  • název firmy

  • jméno a příjmení osoby, která zakázku objednala

  • fakturační adresu, případně i dodací adresu (pokud je odlišná od fakturační)

  • adresa elektronické pošty (e-mail)

  • telefonní číslo

  • DIČ (pokud je subjekt plátce DPH)

  • IP adresa

 3. Výše uvedené osobní údaje firma zpracovává výhradně za účelem:

  • uzavření Smlouvy o dílo, potvrzení smlouvy, informace o stavu zakázky, vystavení faktury na základě smlouvy o dílo, dodání výrobku a zaúčtování platby podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  • ke komunikaci s vámi při realizaci zakázky

  • vyřizování Vašich dotazů a reklamací

V.

Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV bod 2 je smluvním požadavkem firmy Bronislav Kozák, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

VI. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u firmy Bronislav Kozák po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

Faktury vystavené firmou Bronislav Kozák jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. 

VII. Kategorie příjemců osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů může firma Bronislav Kozák pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

• Doručovatele zakázek

Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení zakázky jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo nebo e-mail zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení zakázky.

Doručovací službu zajišťuje společnost Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565.

• Poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb

Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

Zpracování účetní a mzdové agendy, při které dochází ke zpracování osobních údajů, zajišťuje osobně správce osobních údajů Bronislav Kozák.

VIII. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

IX. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

X. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XI. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XII. Právo na přenositelnost osobních údajů

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty.

XIII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce.

XIV. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: kozak@umelecke-kovarstvi.eu, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

XV. Uplatnění práv

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: kozak@umelecke-kovarstvi.eu, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

XVI. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. www.uoou.cz

Tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.05.2018.


Údaje o vaší činnosti na stránkách https://eshop.umelecke-kovarstvi.eu/

Náš zakázkový internetový obchod nepoužívá cookies. Pro identifikaci vaší osoby po dobu návštěvy v našem zakázkovém eshopu je vygenerovaný unikátní náhodný řetězec, který je uložen do session. Tento řetězec se sám vymaže po zavření okna vašeho prohlížeče.

  Košík
Položek v košíku: 0
Přejít k objednávce
0
  Vyhledat
  V nabídce je nyní
176 kovářských výrobků
  Jsme také na
Navštívit nás na Facebooku - www.facebook.com/kovarstvi
  Anketa
  Rychlý kontakt
Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn
Bronislav Kozák
Na Vyhlídce 286/5
779 00  Olomouc - Neředín
IČ: 602 84 927
E-mail:   kozak@umelecke-kovarstvi.eu
Tel.: 608 867 794
Skype: bronekkozak

Člen Spolku Kováři
Olomouckého Kraje

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

  Reklama
Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....).
Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu
Seznam a katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody
CZIN.eu
Evropský katalog
optimalizace PageRank.cz

©2010 -2017 Bronislav Kozák